הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

נספח י"א – שאלות ותשובות ודוגמאות ליישום ההוראות בנושא חובות פגומים, סיכון אשראי וההפרשה להפסדי אשראי

שם ההוראה

נספח י"א – שאלות ותשובות ודוגמאות ליישום ההוראות בנושא חובות פגומים, סיכון אשראי וההפרשה להפסדי אשראי

תאריך פרסום: 29/11/2020
מספר הוראה: 637-111-120
מספר חוזר:
תחום:
נושא: