מטרת המאמר היא הערכת מערך הרווחה של המוסד לביטוח לאומי למען אוכולוסיית הקשישים ופעולותיו בשנות האינפלציה המואצת מ1979
עד 1984 . עם האצת האינפלציה נשחקה רמתן של קצבות הביטוח הלאומי לקשישים, המהוות תשעים אחוזים מהכנסתה של כמחצית אוכלוסיית הקשישים, והיה חשש שחלק ניכר מאוכלוסייה זו יירד כתוצאה מכך אל מתחת לקו העוני. המוסד לביטוח לאומי עשה מאמצים ניכרים כדי למתן את שחיקת הקצבאות, תחילה באמצעות עדכונן מעת לעת, ולאחר מכן באמצעות עדכונים אוטומטיים, שנקבעו בתיקונים לחוק הביטוח הלאומי. המאמר סוקר את השינויים השנתיים בממדי העוני זאת כדי להעריך את ; בקרב הקשישים ואת השינויים במשקל הקשישים בהיקף העוני במשק המדיניות, שנועדה לשמור על רמת חייהם של הקשישים. הממצא העיקרי העולה מן המחקר הוא, כי מדיניות הביטוח הלאומי הצליחה למנוע שחיקה ניכרת בכוח הקנייה של קצבות הזיקנה ונפילה של הכנסות הקשישים אל מתחת לקו העוני בשנים שבהן התייצבה האינפלציה, אם גם בשיעורים גבוהים מאוד. לעומת זאת בשנים 1979
ו1984.

למאמר המלא: