תקציר:

​התקציב הלאומי לשנת 1984 כולל סיכום ראשון של ההתפתחויות במשק בשנת 1983, עיקרי המדיניות. הכלכלית לשנת 1984 ותחזית של ההתפתחויות העיקריות הצפויות בשנת 1984 סיכום ההתפתחות בשנת 1983 מתבסס על נתונים ועל אומדנים ארעיים, שמקורם בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, במשרד האוצר ובבנק ישראל. מן הראוי לחזור ולהדגיש את ארעיותם של הנתונים והאומדנים. תיקונים שיחולו באומדנים לגבי 1983 עשויים לחייב שינויים בתחזית ל- 1984. כן יש להזכיר, שהערכתינו בתקציב הלאומי הוא תחזית מותנית, המתבססת על תקציב המדינה כמסגרת תכנונית, ומניחה ביצוע מדוקדק וקפדני של תקציב המדינה והמדיניות הנלווית אליו.

למאמר המלא על תקציב לאומי לשנת 1984