​תקציר:

התקציב הלאומי לשנת 1983 כולל סיכום ראשון של ההתפתחויות במשק בשנת 1982. עיקרי המדיניות הכלכלית לשנת 1983 ותחזית של ההתפתחויות העיקריות הצפויות בשנת 1983. סיכום ההתפתחויות בשנת 1982 מתבסס על נתונים ועל אומדנים ארעיים, שמקורם בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במשרד האוצר ובבנק ישראל. מן הראוי לחזור ולהדגיש את ארעיותם של הנתונים והאומדנים. תיקונים שיחולו באומדנים לגבי 1982 עשויים לחייב שינויים בתחזית ל1983. התחזית מתבססת על תקציב המדינה כמסגרת תכנונית, ועל הציפייה כי ביצוע המדיניות הכלכלית יהיה גמיש די הצורך, ויותאם להתפתחויות כמשק ובעולם.

למאמר המלא על תקציב לאומי 1983