​בעבודה זו נבחן הקשר בין תקציב הסקטור הציבורי לבין צמיחה כלכלית בישראל זאת במסגרת מודל עם שני סוגים של הוצאות ציבוריות הוצאות פרודוקטיביות, המסייעות לתהליך הייצור של הסקטור העסקי, והוצאות בלתי פרודוקטיביות, התורמות ישירות לרווחה החברתית. שני סוגי ההוצאות ממומנים באמצעות מיסוי המעכב צמיחה. הממצאים העיקריים של העבודה הם: (א) שיעור הצמיחה לנפש מושפע לחיוב משיעור התשואה הגולמי וממשקל ההשקעה הציבורית, ולשלילה משיעור המס. (ב) משקל ההוצאה הציבורית הוא אינדיקטור טוב יותר משיעור המס זאת משום ; בפועל לנטל המיסוי הפרמננטי. (ג) הרכב המיסוי משפיע על הצמיחה שמס הכנסה משפיע עליה באופן שלילי, בפגעו בכדאיות ההשקעה, ואילו למס עקיף אין השפעה מובהקת על הצמיחה.

 

למאמר המלא