מחקר זה דן בסיכון פשיטת הרגל של מדינת ישראל מנקודת ראותם של בנקים זרים, שהעניק ללקוחות ישראליים (לסקטור הפרטי ולממשלה) הלוואות במטבע זר. ניצלנו מידע הגלום בתנאי ההלוואה (הריבית, תקופת ה"חסד" של ההלוואה ועוד) כדי לחשב (על פי מודל מקובל בספרות) את שיעור פרמיית הסיכון הנובע מסיכון המדינה. בשלב שני בדקנו באיזו מידה מושפעת הפרמיה בשנים אלה מהתפתחויות מקרוכלכליות  במשק. נמצא כי התוצאות האמפיריות מתיישבות היטב עם האינטואיציה: עלייה של יתרות מטבע החוץ, הצטמצמות החוב החיצוני וירידת האינפלציה במשק מקטינות את הסיכון לפשיטת רגל בעיני הבנקים הזרים. המוניטין מושפע, בין היתר, גם מפתיחותו של המשק ומהתנודתיות במאזן התשלומים המחקר מצביע על חשיבותן המכרעת

למאמר המלא: