תקציר:

תדירות התשלום היא אחד העקרונות היסודיים, שהסדרי תוספת היוקר מושתתים עליהם. התדירות אינה נקבעת באופן שרירותי, אלא תלויה בגורמים שונים הפועלים במשק. במאמר זה אנו מתחקים אחר הגורמים המסבירים את תדירות התשלום, ובודקים את השפעתה על אופיים של הסכמי השכר הכלליים שנחתמו במשק. מתברר, שרמת האינפלציה וקצב גידול התוצר משפיעים, השפעה חיובית ומובהקת, על תדירות התשלום של תוספת היוקר, ואילו לשונות האינפלציה נודעת השפעה חיובית, אך לא תמיד מובהקת. שיעור האבטלה אין בו כדי להסביר תדירות זו במדה מובהקת, ולתוספות השכר האחרות המשולמות בשנה מסוימת יש השפעה שלילית ומובהקת על תדירות תשלומו של תוספות היוקר בשנה הבאה. כללית ניתן לומר, שהשפעת האינפלציה על התדירות תלויה בגורמי האינפלציה ובסוגה: אינפלציית ביקוש פועלת להגברת קצב ההתאמות, ואינפלציית הוצאות עשויה להאט קצב זה.

למאמר המלא על תדירות התשלום של תוספת היוקר- המשתנים המסבירים אותה והשפעתה על הסכם השכר הכלכלי במשק