תקציר: 
עבודה זו מציגה ניתוח של אפיזודות הצמיחה בישראל בשנים 2006-1961. נוסף על המשתנים הסטנדרטיים המסבירים את הצמיחה מוצג בעבודה מדד לאיכות הניהול המקרו-כלכלי, וזאת בעקבות Sirimaneetham and Temple (2005). מתברר כי לאיכות הניהול המקרו-כלכלי יש השפעה מובהקת על אפיזודות הצמיחה. עם זאת מראה הניתוח הכמותי שלנו כי השפעתם של משתנים אקסוגניים, כגון הסחר העולמי ואירועים ביטחוניים, על אפיזודות הצמיחה, גדולה מזו של משתני המדיניות. כן מצאנו כי בכוחות מגדילי היצע, כניסיון העולים בשוק העבודה, אין כדי להסביר לבדם את אפיזודות הצמיחה המתמשכת בישראל; לשם כך דרושים גם משתני ביקוש. באמצעות המסגרת האנליטית אמדנו את תרומתם של כוחות שונים למעבר מהמיתון לאפיזודת הצמיחה הנוכחית. מצאנו כי שני שלישים מן המעבר מוסברים על ידי משתנים אקסוגניים, ובראשם הסחר העולמי והמצב הביטחוני, ושליש אחד מוסבר על ידי משתני מדיניות - ביצועים משופרים של המדיניות המקרו-כלכלית והקטנת שיעורי המס."חידוש תהליך צמיחה בת קיימא במגזר העסקי, להבדיל מעלייה זמנית בפעילות הכלכלית, מותנה בהמשך פינוי מקורות מצד המגזר הציבורי, בעתודות של כוח אדם מתפנה, בייצוב רמת השכר מול הפריון, ובירידה של נטל המיסוי".מיכאל ברונו, 1989