מטרתה של עבודה זו היא לבדוק את יעילותו של שוק ניירות הערך בישראל באמצעות בדיקת התגובה של מחירי ניירות הערך על פרסום מדד המחירים לצרכן. לשם כך נערך
אומדן יומי של עליית המדד שהיתה, אך טרם פורסמה, וזאת על ידי השוואת התשואה הנומינאלי לפדיון של איגרות החוב הצמודות למדד לזו של נכסים חלופים, לאצמודים, לאותו טווח. היעילות נבחנת על פי מהירות התגובה ומידת ההתאמה למדד המחירים לצרכן עם פרסומו, וביתר דיוק לרכיב
הלא צפוי במדד המתפרסם.
ככלל, התקבל ששוק ניירות הערך הוא יעיל כלומר מגיב על מידע חדש במהירות, ובכיוון הצפוי. עוד נמצא, שעליית המחירים הבלתי צפויה גורמת לירידה של שערי המניות כנראה, משום שהציבור מעריך, כי רווחיות הפירמות נפגעת מאי הוודאות שבאינפלציה הבלתי צפויה. מבחן בשוק איגרות החוב הצמודות למטבע חוץ מלמד, שהציבור שינה, כמצופה, את הערכתו לגבי הקשר שבין האינפלציה לשער החליפין בעקבות הפעלת התכנית הכלכלית והשינוי במשטר שער החליפין, אך זאת לאחר תקופה ארוכהיחסית מאז הופעלה התכנית.

למאמר המלא :