1. מבוא ועיקר הממצאים
בעבודה זו נאמדה פונקציית ביקוש ליבוא מוצרים (פרט לאניות ומטוסים,
ליהלומים ולדלק) לשנים 1968 עד 1976 , על סמך תצפיות רבעוניות.
יבוא המוצרים מתחלק בין שני יעדים עיקריים: (א) יבוא לשימוש שוטף הן
; של מוצרים לשימושים סופיים, כגון נכסי השקעה ותצרוכת, והן של תשומות לייצור
המשתנים הקובעים את רמתו הם רמת הפעילות הכלכלית (או ההכנסה) הצפויה
ויחס המחירים הצפוי בינו לבין מוצרים חלופים מייצור מקומי. (ב) יבוא למלאי ;
הן המלאי הדרוש לשם קיום רמת פעילות מסוימת והן המלאי הספקולטיבי
המשתנים הקובעים את היקפו הם השינויים הצפויים ברמת הפעילות ובתשואות על
היבוא ועל ההשקעה בנכסים אלטרנטיביים.
כאומדן לפעילות הכלכלית (או ההכנסה), השתמשנו בעבודה זו בשני משתנים
אלטרנטיביים: האחד התוצר
הלאומי הגולמי, שהוא האומדן המקובל להכנסה
ברוב העבודות האמפיריות, והשני ממוצע

למאמר המלא:surv55_4.pdf