תקציר:

בעבודה זו מוצג פיתוח של עקומת פיליפס ניאו-קיינסיאנית למשק קטן ופתוח, עם מאפיינים של המשק הישראלי - הצמדת המחירים לאינפלציה ולשער החליפין של השקל מול הדולר. כן מוצגת בחינה אמפירית של התאמת העקומה לתיאור הדינמיקה של האינפלציה בישראל, בין השנים 1995 ו-2006. התוצאות מדגישות את חשיבות תפקידו של שער החליפין, הפועל דרך מספר ערוצים, במנגנון התמסורת של המדיניות המוניטרית במשק קטן ופתוח בכלל, ובישראל בפרט.

המחקר בשלמותו, כקובץ PDF