דף השער

השפעותיהם של החוב הפנימי והחוב החיצוני על הצריכה הפרטית בישראל מ1971 עד 1984 - מחברים: דוד אלקיים, יצחק טל ודני יריב

השפעתם של גורמים דמוגרפיים על מגמות החיסכון בטווח הארוך - מחברת: מלכה ברון

על ריבוד ואי שוויון בין עדות בישראל - מחבר: שלמה יצחקי

התפתחות הפרשי השכר בין גברים יהודים מארצות מוצא שונות בשנות השבעים - מחבר: שמואל אמיר

האינפלציה כמנגנון לשמירת שיווי המשקל של השכר הריאלי (ושל גורמי ייצור אחרים) במשק ישראלי - מחבר: ריצ'רד אבלין

תמציות מאמרים של חברי מחלקת המחקר בנק ישראל, שנתפרסמו בחוץ לארץ