​התשואה לפדיון באיגרות חוב והציפיות לפיחות ולשינויי מחירים מ-1958 עד 1967

עתודות פנויות, עודפים וגירעונות בנזילות של מוסדות הבנקאיים מ-1958 עד 1967

התקציב הלאומי לשנת 1968

הוראות בנק ישראל

לוחות סטטיסטיים