סוגיות בביקוש לכסף בישראל
ראיות אמפיריות לשנים 1968 עד 1977
בןציון
זילברפרב*
1. מבוא ועיקר הממצאים
בשנים האחרונות נערכו כמה ניסיונות לאמוד את פונקציית הביקוש לכסף
בישראלי, עלסמך
נתונים עד לשנת 1973 . המשוואות שנאמדו היטיבו להסביר את
הביקוש לכסף בתקופת המדגם, אך נכשלו בחיזוי הביקוש מעבר לתקופה זו: לכמות
הכסף בפועל ניתן בתחזיות אומדן יתר, וכך הצטייר מקרה של "כסף חסר''
. בדומה למצב השורר במשק האמריקאי 2 ,(the case of missing money)
נתוני השנים האחרונות עוררו מחדש את העניין בביקוש לכסף. דיאגרמה 1
;1979 מתארת את התנהגות כמות הכסף הריאלית (ן") בתקופה שמ1968
עד
. הדיאגרמה מראה מגמת ירידה, שהחלה מסתמנת בשנת 1974 , והחריפה ב1979
בפני המחקר האמפירי עומד אפוא אתגר כפול: לנסות ולהסביר את הביקוש לכסף
בתקופה שלאחר 1973 בכלל, ואת הירידה הדרסטית

למאמר המלא:surv55_3.pdf