כדי לנתח את נטל הריבית הריאלית על האשראי הבנקאי לזמן קצר בתקופה 1983 עד 1988 , נמדדו הריבית הריאלית על אשראי זה בענפי המשק השונים (ושונותה), וכן עתירות האשראי לזמן קצרי.
נטל הריבית הריאלית מוגדר בעבודה זו כחלקם של תשלומי הריבית הריאלית על האשראי לזמן קצר בתוצר הענפי. הנטל מחושב כמכפלה של עתירות האשראי בענף יחסית לתוצר שלו, בריבית הריאלית העומדת לפניו (לוח 2). הריבית הריאלית העומדת לפני כל ענף נגזרה מהרכב סל האשראי של הענף ומהריביות על רכיבי האשראי השונים, הנתונות אקסוגנית.
בתקופה הנסקרת השפיעה הריבית הריאלית על נטל הריבית השפעה מכרעת במרבית ענפי המשק. בתעשייה היתה הריבית הריאלית נמוכה בדרך כלל מהממוצע, משום שמשקלו של האשראי השקלי החופשי בסל האשראי של ענף זה היה קטן מן הממוצע. שיעורה הנמוך של הריבית הריאלית התבטא בנטל ריבית נמוך יחסית אף שעתידות האשראי לזמן קצר בתעשייה היתה גבוהה מהממוצע במשק. בחקלאות בלטה מ1985 ואילך רמה גבוהה יחסית של ריבית ריאלית, בשל עליית משקל האשראי השקלי החופשי בסל האשראי של ענף זה ובשנים 1987 ו1988 עלה נטל הריבית עלייה ניכרת עם הגידול המהיר של עתירות האשראי בענף.

למאמר המלא: