עבודה זו, שהוכנה בינואר 1994 , לפני המפולת שהייתה במחירי המניות בראשית השנה ההיא, היא מיקבץ מקיף וחדש של נתונים היסטוריים ועכשוויים על
שוק המניות, כולל נתונים על היקף הבורסה, על הנפקות חדשות ועל תשואות ואינדיקטורים נוספים. על סמך הנתונים נדון בשאלה, אם מחירי המניות בסוף 1993 היו גבוהים מדי. העבודה מכיילת את הנתונים על גורמי ההיוון והציפיות לצמיחה הדרושים לשם הסבר העלייה של מחירי המניות בשנים 1992 ו1993
במסגרת דומה למודל של שונים על (proxies) נדונים בעבודה תחליפי נתונים .Miller1 Modigliani השינויים בפועל בתשואות הדרושות ובציפיות לצמיחה. הניתוח מלמד, שאת נסיקת בעיקר Modigliani Miller. השוק ניתן להסביר במסגרת מודל צמיחה מטיפוס בהנחה שהציפיות לצמיחה עלו במידה משמעותית ביותר אולם קשה למצוא ראיות לאישוש הנחה זו.