תקציר:

בעבודה זו אנו מנסחים ואומדים מודל קטן, המתאר את היקבעותם הסימולטנית של ארבעה משתנים מרכזיים- קצב עליית המחירים, הציפיות לאינפלציה, קצב גידולה של כמות הכסף וקצב גדילה של הפעילות הריאלית- כפונקציה של המדיניות המוניטרית ושל גורמים נוספים.

המודל הנאמד הוא מודל דינמי, שמיועד לכמת את השפעת המדיניות המוניטרית על קצב עליית המחירים בטווח הקצר- שנה עד שנה וחצי- על סמך נתונים רבעוניים לתקופה 1988 עד 1996.

ממצאי העבודה תומכים בהערכה שלמדיניות המוניטרית יש, בטווח הקצר, השלכה משמעותית על קצב עליית המחירים. נמצא שהעלאת הריבית פועלת למיתון קצב גידולן של כמות הכסף והפעילות, ושתי אלה פועלות למיתון קצב עלייתם של המחירים. כן נמצא שלקצב הפיחות של שער החליפין ולשינוי המחירים בארצות שישראל סוחרת איתן יש השלכה משמעותית ביותר על קצב עלייתם של המחירים המקומיים.

המודל הנאמד בעבודה זו הוא מודל דינמי, המתאים לניתוח של הטווח הקצר. אמנם בניסוח המודל כפינו מספר מגבלות, כדי שתוצאותיו תהיינה הגיוניות גם בטווח הארוך; עם זאת נוסחו משוואות המודל על בסיס שיקולים אמפיריים יותר מאשר על בסיס של תיאוריה כלכלית טהורה.

המחקר בשלמותו כקובץ PDF