תקציר:
אנו בוחנים את הרכב החוב של חברות תעשייתיות בעזרת מאגר ייחודי של נתוני מיקרו, ומוצאים כי חלקו של החוב הנקוב במט"ח מתוך כלל החוב תלוי במחירו היחסי ובהרכב המטבעות של ההכנסות וההוצאות במאזן החברה. ובפרט, שיעורו של החוב במט"ח גדל יחד עם עליית ההכנסות מיצוא. עדות זו לתחלופה בין חוב במטבע מקומי לחוב במט"ח מראה שהתמסורת של המדיניות המוניטרית היא חלקית בלבד.
נמצא כי הרכב המטבעות של החוב במט"ח המוחזק בידי החברות הלך והתגוון בשנות המדגם, תוך ירידה בשיעור החוב הדולרי. עוד מתברר כי הרכב המטבעות של החוב במט"ח מושפע מן הפעילות הריאלית ומשיקולים פיננסיים.

המחקר בשלמותו, כקובץ PDF