תקציר

בחינת השפעתם של שינויים בשיעורי מס הכנסה על התנהגותו של מפעל כרוכה בקשיים. השוואות בין מפעלים המצויים במשקים שונים בהם קיימים שעורי מס שונים או השוואות בין מפעלים באותו משק בתקופות, שהתקיימו בהן שיעורי מס שונים, לוקות בכך, שהן מושפעות מגורמים רבים אחרים. חוק לעידוד השקעות הון בישראל מאפשר להשוות בין מפעלים, הפועלים במשק אחד, אך נבדלים זה מזה רק בשיעורי המס שהם חייבים בו: מפעלים מאושרים חייבים ב28 אחוזים של מס רווחי חברות בלבד, בעוד מפעלים שאינם מאושרים חייבים ב 28 עד 32 אחוזים של מס זה, נוסף על מס הכנסה בשיעור 25 אחוזים על רווחים בלתי מחולקים. יתר על כן, דיבידנדות או ריבית ממפעלים מאושרים פטורות ממס הכנסה אישי, בעוד שהכנסה דומה ממפעלים שאינם מאושרים חייבת במס הכנסה שולי בהתאם לרמת הכנסתו של מקבל ההכנסה.

מלכתחילה, יש לצפות לכך, שהבדל זה ישפיע על המפעלים במספר דרכים:

א. במפעלים שאינם מאושרים יהיו ההוצאות הכלליות שאינן תפעוליות גבוהות מאלו שבמפעלים מאושרים. בהוצאות אלה ישנו רכיב של חלוקת רווחים ועם זאת שלא כדיבידנדות. ניתן לנכותן מן ההכנסות לצורך מס.

ב. יהיה מעבר של הכנסה ממפעלים שאינם מאושרים למפעלים מאושרים הנמצאים באותה בעלות, על מנת להקטין את המסים.

ג. במפעלים מאושרים, שהדיבידנדות שלהם פטורות ממס, תהיה נטייה לחלק שיעור גדול יותר של הרווחים השנתיים.

ד. המס הנמוך המוטל על המפעלים המאושרים יביא לדיווח נכון יותר על ההכנסות והרווחים תהיה התאמה גדולה יותר בין ההכנסה המוצהרת לבין השומה הסופית של שלטונות המס מאשר במפעלים שאינם מאושרים.

מטרת מחקר זה הינה לקבוע באיזו מידה אמנם קיימים הבדלים אלה בין מפעלים מאושרים למפעלים שאינם כאלה. אפשר, שיהיה בכך אינדיקטור באשר להתנהגותם של כל המפעלים במשק אילו הורדו שיעורי מס החברות ומס ההכנסה האישי כאחד.

למאמר המלא על ​כמה השפעות של שעורים מפלים של מס הכנסה על מפעלי תעשיה בישראל. כקובץ PDF