תקציר:

​הפרש השכר הממוצע בין ילידי אסיה ואפריקה לילידי אירופה ואמריקה הצטמצם בשנות השבעים במידה ניכרת בעיקר הודות לשינויים דמוגרפיים בהרכב קבוצות המוצא לפי גיל ולפי תקופת עלייה. לעומת זאת פחתו רק במידה זעומה ההשפעות של גורמים המשקפים אי-שוויון חברתי הפרש השכר הנובע ממספר שנות הלימוד והפרש השכר הלא-מוסבר, המשקף הבדלים באיכות התכונות, ואולי גם אפליה בשוק העבודה. הפרש השכר בקרב ילידי ישראל, דור ראשון בארץ בין בני עולים מהמזרח לבני עולים מהמערב גדול מן ההפרש בקרב העולים, משום שפער ההשכלה בקרב ילידי הארץ גדול יותר. השיפור בהשכלת הדור הראשון בארץ לעומת דור העולים אצל יוצאי המערב גדול הרבה יותר מאשר אצל יוצאי המזרח. מתברר אפוא, כי המדיניות החברתית, שהביאה לעלייתן של רמת החיים ורמת ההשכלה בשתי קבוצות המוצא, לא הצליחה להתגבר על השפעת אי-השוויון המקורי, הכלכלי וההשכלתי, בין ילידי אסיה ואפריקה לילידי אירופה ואמריקה, והשפעה זו השתקפה בהשקעותיהם בחינוך ילדיהם שנולדו בארץ.

למאמר המלא על התפתחות הפרשי השכר בין גברים יהודים מארצות מוצא שונות בשנות השבעים