תקציר​

התיאוריה הכלכלית והמחקר האמפירי של תהליכים מוניטריים עוסקים בהשפעות של כמות הכסף על משתנים כלכליים אחרים, כגון: מחירים, שער הריבית ורמת הפעילות הכלכלית. אך רק לאחרונה הורחב תחום המחקר לגורמים הקובעים את כמות הכסף. בלשון הכלכלנים, מקובל לראות בכסף "משתנה אכסוגני", אשר הכמות שלו נקבעת על-ידי כוחות שמחת למערכת. הכלכלית כידוע, משתנים כלכליים שונים עשויים לגרום או, לפחות, להיות המניע, לשינויים בכמות הכסף. נפת האשראי, המשפיע על גודל הפיקדונות בבנקים, תלוי ברצון הלווים ללוות ובנכונות הבנקים להלוות. הביקוש לאשראי יהיה גדול יותר ככל שיגדל נפח הפעילות הכלכלית וככל שרמת המחירים תהיה גבוהה יותר. ניתן לצפות, כי בתקופות של התרחבות וביטחון עסקי יהיה ההיצע יותר שופע מאשר בתקופות של שפל, עקב הקטנת הסיכון. שנית, מאזן העסקות הבינלאומיות של המשק כולל תנועות הון לטווח ארוך ולטווח קצר משנה את יתרות הזהב ומטבע החוץ של מערכת הבנקאות. לבסוף, בידי הרשויות המוניטריות והפיסקליות אמצעים שונים לויסות כמות הכסף, וניתן לצפות, כי הן ישתמשו בהם בניהול מדיניותן הכלכלית בהתאם למתבקש עלפי אינדיקטורים כלכליים שונים.

למאמר המלא על התאמת כמות בכסף לשינויים ברמת המחירים בישראל מ- 1955-1965 כקובץ PDF