תקציר:

עבודה זו בוחנת את התרומה של השקעות בכבישים וברכבות להגדלת הפעילות הכלכלית בישראל. התמקדנו בבחינת התרומה להגדלת תנועת היוממים – נסיעה יומיומית של אנשים למקום עבודתם הנמצא מחוץ לאזור מגוריהם – וזאת משום שצוואר הבקבוק של מערכת התחבורה הוא בשעות הנסיעה לעבודה וממנה – בבוקר ואחה"צ. אמידת המודל ברמת האזור הטבעי (בישראל 50 אזורים כאלה) העלתה שסך ההשקעות בתשתית במהלך השנים 1993 עד 2003 מסבירות כשני שלישים מהגידול הכולל של תנועת היוממות, שהסתכמה ב-240 אלף איש; עיקר הגידול נמצא בקרב גברים. בדיקה נוספת נעזרה בנתוני האזורים השונים ובחנה את השפעת סך ההשקעות בכבישים בשנים 2004-1992 על השכר של גברים. נמצא שסך ההשקעות בכבישים העלו את השכר ב-14-10 אחוזים.

למחקר בשלמותו כקובץ PDF