תקציר:

מטרת מאמר זה לבדוק את השפעת הרכב המימון הממשלתי על הצריכה הפרטית בישראל, תוך השוואה לממצאי בדיקות דומות שנערכו בארצות אחרות. לאחר דיון במסגרת המושגית, מוצגים הממצאים האמפיריים בישראל. מהניתוח האמפירי עולה, כי השפעת המסים הנגבים מהפרטים על התנהגותם, כפי שהיא משתקפת בצריכה קרי: מימון הצריכה ; הפרטית, אינה שונה במדה מובהקת מהשפעת מימון גירעוני הפרטית בדרך אחרת, שאינה גביית מסים. הנטל הריאלי שמוטל על הפרטים עקב פעילות הממשלה גלום בהיקף הצריכה הציבורית כולה, בניכוי המענקים שהממשלה מקבלת מחוץ לארץ למימון צריכתה. התנהגות הפרטים תואמת את ההנחה, כי הם ערים לנטל זה בלי תלות בהרכב מימונו.

למאמר המלא על השפעת ההרכב של מימון תוצאות הממשלה על הצריכה הפרטית בישראל