תקציר​

בעבודה זו נבדקה ההשערה, כי השינויים שחלו במדיניות התמיכות למשפחות 1975 גרמו להקטנת הצע העבודה של משפחות אלה מרובות ילדים בתקופה 1968 בישראל. לשם כך נבחנו השינויים שחלו במשך תקופה זו בשיעורי התעסוקה של קבוצות אוכלוסייה שונות, והשינויים שאירעו במשפחות מרובות ילדים הושוו לאלה שחלו במשפחות האחרות. הבדיקה נערכה באוכלוסיית המשפחות היהודיות, לגבי ראשי משפחה, נשות ראשי משפחה ובני משפחה צעירים (כל סוג בנפרד) תוך סיווג
הגיל, המוצא, וההשכלה של ראשי המשפחות. על פי ההשערה היה צפוי, כי יימצא שחלה ירידה יחסית בשיעורי התעסוקה של בני משפחות מרובות ילדים, לעומת שיעורי התעסוקה של בני המשפחות האחרות. הבדלים צפויים אלה בין השינויים בשיעורי התעסוקה יוחסו להשפעת התמיכות המוגדלות שניתנו למשפחות מרובות ילדים.

למאמר המלא כקובץ PDF