תקציר: 

המחקר בוחן את השפעתם של משתני מדיניות ושל עלייה על התוצר ועל רכיביו- גורמי הייצור והפריון- בהסתמך על המודל הניאו-קלאסי. הגישה האמפירית מבוססת על אמידת משוואות בצורה המצומצמת.

אלה התוצאות העיקריות:

בטווח הארוך יש למשתני המדיניות והעלייה השפעה מובהקת על היצע התוצר. סימולציה מראה כי הפחתת מס של אחוז תוצר (ללא שינוי בגירעון הסקטור הציבורי) מגדילה את התוצר בכ-2 אחוזים. למיסוי ולגירעון השפעה (שלילית) רבה על הפריון (שארית סולו) ועל ההשקעות והשפעה קטנה על גורמי הייצור; האחרונה מבטאת, כנראה, היצע עבודה (לנפש) קשיח. ממצא זה מדגיש את החשיבות של הפריון כערוץ מרכזי להשפעת המדיניות על היצע התוצר בטווח הארוך. זו פועלת הן דרך הניצולת של מלאי ההון הפיסי (שעות ההפעלה של המכונות) ושל שעות העבודה האפקטיביות של המועסקים, והן דרך ההשקעות בהון האנושי.

בטווח הקצר ההשפעה הישירה של המדיניות באה לידי ביטוי בעיקר דרך שינויים מתמשכים בשיעורי המס (ממוצע נע רב-שנתי), שנמצא כי השפעתם מובהקת על כל רכיביו של התוצר העסקי, ובמידה מוגבלת- גם דרך השינוי בגירעון הציבורי (ממוצע נע רב-שנתי), שהשפיע באופן מובהק רק על גורמי הייצור. (בולטת השפעתו השלילית המובהקת על ההשקעות). למלאי של הון הכבישים השפעה מובהקת על התוצר, אולם רק בטווח הארוך.

בטווח הקצר השפעת המיסוי על גורמי הייצור שווה להשפעתו על הפריון במונחים מוחלטים. תוצאה זו מראה שגמישותו של היצע העבודה בטווח הקצר גבוהה יותר מאשר בטווח הארוך (משום שבטווח הקצר מספר שעות העבודה למועסק מותאם באופן ארעי). השפעת המיסוי על הפריון בטווח הקצר מבטאת כנראה את השפעתו על ניצולת ההון (אינטנסיביות השימוש במלאי ההון הפיסי), שהרי מיצוי השפעת ההשקעה בהון אנושי נמשך זמן רב. השינוי בניצולת מלאי ההון הפיסי מתיישב עם הממצא כי גמישות היצע העבודה במונחי שעות גדולה יותר בטווח הקצר (בהנחה של גורמי ייצור מסייעים).

המחקר בשלמותו כקובץ PDF