לממשלת ישראל מעורבות ניכרת בשוק ההון על כל מגזריו בגיוס הון, בהקצאתו,
בקביעה מינהלית של שיעורי תשואה ובקביעת שיעורי מס מפלים. (לתיאור נרחב של מעורבות הממשלה בשוק ההון ראה בלום ופיטרמן, 1987 .) הסיבות העיקריות למעורבות החריגה של הממשלה הן הגירעון התקציבי הניכר, שאפיין אותה במשך שנים רבות, והרצון לממנו במחיר נמוך ככל האפשר. לפיכך נותב חלק גדול מחסכונותיהם של הפרטים אל הממשלה ואל בנק ישראל הן באמצעים ישירים, בהנפקת איגרות חוב, והן באמצעים עקיפים, כקביעת שיעורי נזילות גבוהים על תכניות חיסכון, פיקדונות פת''ם ונכסי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות. כתוצאה ממדיניות זו, כמעט כל הנכסים הפיננסיים שבידי הציבור
הם התחייבויות ממשלתיות.

למאמר המלא: