תקציר

מאמר זה נועד לבחון כיצד תשתנה כמות הכסף במשק, שעה שנתון גודלו של העירוי החיצוני, וכיצד ישפיע עירוי כזה על גודלם של ; כמה זמן יארך השינוי .וכיצד יתחלק על פני הזמן פיקדונות עובר ושב יעל גדלים מוניטרים אחרים. השינוי בכמות אמצעי התשלום בתוצאה מעירוי חיצוני נתון תלוי במכפיל אמצעי התשלום. מכפיל זה מוגדר כיחס שבק כמות אמצעי התשלום (מזומן + פיקדונות עו"ש) לבין בסיס הכסף (מזומן + רזרבות הבנקים). אולם היחס הזה איננו יפה לצרכים מעשיים, שכן עירוי חיצוני חיובי (המוגדר כשינוי בבסיס הכסף) עשוי להביא לשינויים במכפיל עצמו. כך, למשל, ייתכן שבעקבות העירוי החיצוני החיובי ייתכן שהמוסדות הבנקאיים ישנו ;( תשתנה החזקת המזומן שבידי הציבור (ויתקיים עירוי פנימי את יחס הרזרבה שהם רוצים להחזיק בו ויתכן שיחול שינוי בהרכב הפיקדונות של המוסדות הבנקאיים, עובדה שתשנה את יכולת המוסדות הבנקאיים לתת אשראי. העבודה עוסקת איפוא בבדיקת המשתנים המשפיעים על המכפיל ובאומדן של המכפיל בפועל. לצורך זה נבדקו הגדלים המוניטריים הקובעים את גודלו של המכפיל בשנים 1970- 1963 על גדלים אלה נמנים: המזומן שבידי הציבור, השחרורים מנזילות, העתודות הפנויות, פיקדונות זמן קצוב בל"י ופיקדונות אחרים שאינם פיקדונות עו"ש. כן נבדקה ההשפעה של השינוי ביחס ונבדקה ההשפעה של עירוי ; שבין הגדלים המוניטריים ובין פיקדונות עובר ושב על המכפיל חיצוני על כמות אמצעי התשלום. במסגרת הבדיקה האחרונה נבחנו שתי אפשרויות:

א) השפעתו של עירוי חיצוני חיובי הנערך בכל חודש.

ב) ההשפעה בזמן הארוך של עירוי חיצוני חדפעמי.

למאמר המלא על הקשר בין כמות הכסף ובין בסיס הכסף כקובץ PDF