תקציר:

​בעבודה זו ניסינו להראות, שבניגוד למקובל, האינפלציה בישראל אינה מהווה, בדרך כלל, מקור למימון הגירעון התקציבי של הסקטור הציבורי וזאת בעיקר בעטיו של סבסוד האשראי, שהממשלה מעניקה לציבור. כך היא מאפשרת; ייתכן שבעקיפין משמשת האינפלציה אמצעי להנזלתו של החוב הפנימי לממשלה למנוע עלייה ניכרת של הריבית הריאלית על חוב זה עלייה העלולה להביא לגידול באבטלה.

למאמר המלא על המס האינפלציוני על בסיס הכסף. הסובסידיה האינפלציונית הגלומה באשראי המוזל והשפעתם על תהליך האינפלציה בישראל