תקציר:
המחקר בוחן את הדינמיקה קצרת הטווח של זעזועים אקסוגניים בתקציב הרגיל של הרשויות המקומיות, בדגש על צמצום השתתפות הממשלה ותוך הבחנה בין מאפיינים שונים של הרשויות. לשם כך המחקר משתמש בפאנל של 193 עיריות ומועצות מקומיות לשנים 2002-1996 ואומד מודל דינמי לרכיבי התקציב הרגיל; כך מתאפשרת דינמיקה של התאמות פיסקליות בתגובה על שינויים בגובה הגירעון וברכיבי התקציב. השינויים בהכנסות מארנונה, ביתר ההכנסות העצמיות, בהוצאות, במענקי ההשתתפות ובמענקי האיזון נאמדו באמצעות מודל Vector Error Correction.
הממצאים העיקריים הם: (א) שינויים אקסוגניים ברכיבי התקציב, כגון צמצום מענקי הממשלה, אמנם משפיעים בטווח הקצר על רמת הגירעון לנפש, אולם בהמשך הגירעון יתכנס לרמתו המקורית. (ב) הפחתת מענקי הממשלה מביאה לפגיעה מיידית בשירותים לאזרח ולהגדלת הגירעון. (ג) תהליך ההתאמה ברשויות הלא-יהודיות נמשך מספר כפול של שנים מאשר ברשויות היהודיות, כך שהפחתת המענקים מובילה להגדלת הגירעון לזמן ממושך יותר. (ד) ההתאמה התקציבית שונה מרשות לרשות בהתאם לדירוגה החברתי-כלכלי: הרשויות החלשות ביותר (אשכולות 3-1) והחזקות ביותר (אשכולות 10-8) מגיבות על שינוי בגירעון בעיקר בהפחתת עלויות השכר, בעוד שבעיירות הפיתוח ההתאמה נעשית באמצעות פגיעה בשירותים לתושבים.

המחקר בשלמותו, כקובץ PDF