מטרת הערה קצרה זו היא להצביע על קשר סיבתי ועל השלכת מדיניות אפשרית הנובעת ממנו, קשר והשלכה שאינם באים לידי ביטוי במאמרם של הרקוביץ,מרידור וקנטור ( 1996). המאמר עוסק בהאטת קצב העלייה ממדינות חבר העמים לישראל ובהשפעה הצפויה של גיוס הון בחו"ל על העלייה ממדינות אלו. מטרת המאמר היא לבדוק אם וכיצד יותר הון מתורגם ליותר עלייה. המשתנה העיקרי המקשר בין השניים הוא האבטלה בישראל, או משלימתה התעסוקה בישראל. הצבר ההון אמור להקטין את האבטלה בקרב העולים, ובאופן זה להגדיל את ההכנסה (או את תוחלת ההכנסה) שלהם.