ירושלים, י"ח באדר א' התשמ"א
22 בפברואר 1981

 

לכבוד:
הממשלה

 

וועדת הכספים של הכנסת
ירושלים
א"נ,

 

הריני מתכבד להגיש בזה דין וחשבון על עליית אמצעי התשלום, בהתאם לסעיף 35 בחוק בנק ישראל, תשי"ד 1954, לאחר שבארבעת החודשים, שהסתיימו בנובמבר 1980, עלו אמצעי התשלום ב-851 מיליוני שקלים, שהם 15.9 אחוזים. קצב שינוי זה מהווה ירידה ריאלית    . באמצעי התשלום, לעומת יציבות ריאלית בחודשים הקודמים,  

 

למאמר המלא​