תקציר:

​בתקופה שבין סוף ספטמבר 1982 לסוף יוני 1983, שהיא התקופה הנסקרת בדין וחשבון זה, עלו אמצעי התשלום שבידי הציבור ב54 אחוזים 2, או בקצב חודשי ממוצע של 4.9 אחוזים, לעומת עלייה חודשית של 7.0 אחוזים בתשעת החודשים הראשונים של 1982. בתקופה הנסקרת עלו המחירים בקצב חודשי של 7.0 אחוזים, בהשוואה ל7.4 אחוזים בתשעת החודשים הקודמים, ורמתם הריאלית של אמצעי התשלום ירדה ב16 אחוזים, לאחר ירידה של 3 אחוזים בחלקה הראשון
של 31982. התפתחות אמצעי התשלום בטווח הקצר מושפעת במדד. רבה מהתאמת כמותם המבוקשת לציפיות האינפלציוניות ולגורמים נוספים, מצד אחד, ומאי הסדירות במועדי הביצוע של תשלומים לפיכך מחייב הניתוח המוניטרי לבחון גם את התפתחותם של מיצרפים כספיי 5; שונים, מצד שני רחבים יותר. בחינה זו מלמדת על דפוס בלתי אחיד של התפתחות בתקופה הנסקרת: האצת ההתרחבות המוניטרית הנומינלית ברביע האחרון של 1982 והאטתה במחצית הראשונה של 1982. זאת תוך התרחבות מוניטרית ריאלית בסוף 1982 וכיווץ ריאלי של חלק גדול מהגדלים. המוניטריים במחצית הראשונה של 1983.

למאמר המלא על דין וחשבון הנגיד על עליית אמצעי התשלום בתקופה שבין 30.09.1982 ל-31.01.1983 ובתקופה שבין 31.01.1983 ל-31.03.1983