תקציר:

​המחצית הראשונה של שנת התקציב 1983/84 מאופיינת בהתרחבות מוניטרית מקומית, מתונה במקצת מההתרחבות שאפיינה את השנתיים האחרונות. התפתחות זו מתבטאת, בין השאר, בעליית הריבית הריאלית. על האשראי לסוגיו. האשראי הבנקאי ירד כמדת מה, והתקרב, במונחים ריאליים, לרמה של ספטמבר 1982 תיק הנכסים הנזילים של הציבור 2 התרחב, נומינלית, בממוצע חודשי, בשיעור הנמוך במקצת מזה שאפיין את ממוצע שנת 1982, אולם גידולו הריאלי נמשך, וחלו שינויים משמעותיים בהרכבו: משקל אמצעי התשלום והנכסים הלא צמודים האחרים ירד, ומשקל הפת''ם עלה. התקופה כולה אופיינה בציפיות חזקות לפיחות, שהלכו והתעצמו במהלכה. ציפיות אלה היו הגורם העיקרי למיתון ההתרחבות המוניטרית הן באמצעות השפעתן הישירה על הגידול בספיגת מאזן התשלומים, והן באמצעות השפעתן העקיפה על היצע האשראי. היצע האשראי מצדו הצטמצם, בשל השפעת הציפיות על תיק הנכסים של הציבור. תהליך התעצמות הציפיות הביא גם לירידה גדולה בביקוש למניות הבנקים, ואף בביקוש למניות אחרות. מחיר המניות הלא בנקאיות הלך וירד בהתמדה מאז תחילת השנה, ואילו מחית של מניות הבנקים ירד רק לאחר הפסקת ויסותן באוקטובר.

למאמר המלא על דין וחשבון הנגיד על עליית אמצעי התשלום בתקופה שבין 30.04.1983 ל- 31.07.1983