לכבוד
הממשלה
וועדת הכספים של הכנסת
ירושלים
הריני מתכבד להגיש בזה דין וחשבון על עליית אמצעי התשלום, בהתאם לסעיף 35 בחוק
בנק ישראל תשי"ד ( 1954 ), לאחר שבששה החודשים, שהסתיימו באוגוסט 1979 , עלו אמצעי
התשלום ב4.9
מיליארד ל"י, שהן 18.6 אחוזים.
בתקופה הנידונה נבלמה ההתרחבות המוניטרית, שאיפיינה את השנתיים הקודמות, ואף
מורגש ריסון מוניטרי, המתבטא בהאטה בקצב התפתחותם של המשתנים המוניטריים, יחסית
להאצה בפעילות הכלכלית. הריסון המוניטרי הושג בעיקר באמצעות ייקור עלות האשראי
במטבע חוץ, תחילה עם
הטלת חובת הפקדה, ולאתר מכן עם הטלת קנס ישיר. נוסף על כך,
ננקטו צעדים, שהאטו את גידול האשראי, בכלל, ואת האשראי לשוק המקומי בפרט.
מדיניות הריסון פעלה לירידה ריאלית בסך הנכסים הנזילים שבידי הציבור, תוך שינוי
בהרכבם. העלייה המהירה בקצב האינפלציה גרמה לירידה ריאלית​

 

למאמר המלא:surv52_4.pdf