לכבוד
הממשלה
וועדת הכספים של הכנסת
ירושלים
א"נ,
הריני מתכבד בזה להגיש דין וחשבון על עליית אמצעי התשלום, בהתאם לסעיף 35 בחוק
בנק ישראל תשי"ד 1954
, לאחר שבחודש אוגוסט 1981 עלו אמצעי התשלום ב15.5
אחוזים.
לפני כחודש ימים בלבד, ב25
באוקטובר 1981 . הגיש נגיד בנק ישראל דין וחשבון מפורט

למאמר המלא:surv55_5.pdf