תקציר

סקירה זו הינה חלק נוסף בסדרה של מחקרים על המבנה הפיננסי של חברות התעשייה בישראל, שנערכו בבנק ישראל מאז 1956. המחקר נועד לסקור את היקפם ואופיים של אמצעי המימון הזורמים לחברות התעשייה מספקיהן המסחריים, מחד גיסא, ואת האמצעים שהן מעבירות ללקוחותיהן, מאידך גיסא.

דיון זה מתרכז בעיקר בשני תחומים:

1. אופיו ומחירו של האשראי המסחרי שניתן לחברות התעשייה; ייעודו הענפי, היקפו ומשקלו בכלל המקורות והשימושים של חברות אלו.
2. הסיבות להבדלים במשקל האשראי מספקים בכלל המקורות בין הפירמות, מצד אחד, ולהבדלים בהיקפו ובמשקלו של האשראי ללקוחות, מצד שני.

האשראי המסחרי קדם מבחינת ההתפתחות ההיסטורית להתפתחות המוסדות הפיננסיים, וקיומו מבוסס בעיקר על הקשרים המיוחדים הנוצרים במהלך הפעילות המסחרית בין נותן האשראי למקבלו. הודות לנסיונו בעבר ונכונותו לקחת סיכון גדול יותר מעמיד הספק לרשות לקוחותיו אשראי גם בתנאים שמלווה אחר היה מסרב לתת אשראי לאותו לקוח. נוסף על זה משמש האשראי לעתים מכשיר להנחה במחיר, שעה שמבנה השוק אינו מעודד התחרות באמצעות הורדת מחירים.

למאמר המלא על אשראי מסחרי בחברות תעשייה בישראל מ-1956/57 עד 1964/65 כקובץ PDF