תקציר:

​רכוש הציבור הוא אחד המשתנים המרכזיים בניתוח ההתפתחויות המקרו-כלכליות. חשיבותו נובעת מתרומתו לתהליך קביעת התצרוכת הפרטית, המשפיע על רמת הפעילות הכלכלית. נוסף על כך משקפים השינויים ברכוש הציבור ובהרכבו את התפתחות החיסכון הפרטי הנקי ואת הקצאתו, ומשפיעים בטווח הארוך על קצב הצמיחה של המשק. עבודה זו מציגה, לראשונה, אומדנים חצי-שנתיים של רכוש הציבור בישראל בשנים 1970 עד 1982. אין בעבודה תשובות על מכלול השאלות, הקשורות בניתוח השפעות הרכוש והרכבו על תהליכים כלכליים, היא מתרכזת בעיקר בהצגת אומדני הרכוש של הציבור, בניתוח התפתחותם, בדיון במסגרת המושגית ובמתודיקה העומדת מאחורי אמידת הרכוש. עם זאת חשוב לציין, שאופן בנייתם של אומדני הרכוש מאפשר להתמודד עם כמה בעיות מקרו-כלכליות, ופותח אפשרויות חדשות בניתוח ההתפתחויות הכלכליות בישראל בשנות השבעים.

למאמר המלא על אמידת הרכוש של הציבור והתפתחותו בשנים 1970 עד 1982