הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

סוגיות במטבע חוץ

כותרת

כותרת

תפקידו העיקרי של הפיקוח על הבנקים הינו שמירה על יציבותה וחוסנה של המערכת הבנקאית מתוך מטרה להגן על טובת הציבור. בהתאם לכך פועל הפיקוח כדי לחזק את הממשל התאגידי בבנקים ואת ניהול הסיכונים והלימות ההון שלהם. פעילות זו מתבצעת באופן שוטף, ותוך יישום עקרונות הליבה לפיקוח בנקאי תקין שוועדת באזל מגבשת ומעת לעת מעדכנת. נוסף לכך חותר הפיקוח להגביר את התחרות והיעילות במערכת הבנקאית ולשמור על ההוגנות ביחסים בין הבנקים

סינון

חוקר
שפה
נושא
שנה / תקופה

סוגיות במטבע חוץ

16
1