תקציר        
         
עבודה זו מציגה שיטה א-פרמטרית לחישוב ההתפלגות הצפויה של שער החליפין שקל-דולר בהתבסס על מחירי אופציות שקל-דולר הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב. התפלגות שער החליפין, כפי שצופים אותה השווקים, משתקפת היטב במחירי האופציות בשערי מימוש שונים, וזאת מפני הרגישות הגבוהה של מחיריהן להתפתחויות הצפויות בשוק מטבע-החוץ.        
אמידת ההתפלגות הצפויה של שער החליפין שקל-דולר מתבססת בעבודה זו על "הטענה האלמנטרית" (elementary claim) המתבטאת בנגזרת השנייה של מחירי האופציות ביחס לשערי המימוש. אמידת ההתפלגות נעשית ללא הנחה לגבי צורת ההתפלגות ואו לגבי התהליך הסטוכסטי של שער החליפין, שיטה הידועה כשיטת אמידה א-פרמטרית של ההתפלגות. יתרונה של שיטת אמידה זו על פני השיטה הפרמטרית הוא בגמישות הרבה של צורת ההתפלגות שאינה מוגבלת על ידי פונקצית התפלגות כלשהי. מניתוח ההתפלגות הצפויה, המכילה מידע מפורט לגבי ציפיות ציבור המשקיעים, ניתן ללמוד על ההתפתחויות העתידיות בשוק מטבע-חוץ וכן על ההסתברויות השונות לשינויים חריגים יחסית הצפויים להתממש בשער החליפין.        
מילות מפתח: שער חליפין, אופציות, התפלגות א-פרמטרית, ציפיות, מדדי סיכון.        
         
         
תודה לחברי המחלקה המוניטרית של בנק ישראל שהשתתפו בסמינר המחלקתי, ליואל הכט מיחידת המחקר של הפיקוח על הבנקים על הערותיו המועילות ובמיוחד להלנה פומפושקו מהמחלקה המוניטרית בבנק ישראל על עזרתה בישום האלגוריתמים ב-SAS.        

 

המחקר בשלמותו כקובץ PDF