תקציר:

תחזית האינפלציה שחטיבת המחקר עורכת הינה רכיב חשוב בעיצוב המדיניות המוניטרית. התחזית לחודש אחד קדימה מתבססת כיום על ממוצע פשוט של חמישה מודלים החוזים מהו השינוי שיחול במדד המחירים לצרכן בחודש הקרוב. מחקר זה מציע לשקלל את תחזיות המודלים באופן שונה ולהעניק לאחד מהם משקל שלילי. התוצאות מראות כי כאשר עוברים משיטת השקלול הקיימת לשיטה החדשה, מוצאים שדיוק התחזית משתפר באופן משמעותי (שיפור של  כ-50% בממוצע ריבועי הסטיות במבחני out of sample). עוד עולה מהתוצאות שהכללת המודל שקיבל משקל שלילי עדיפה על השמטתו מהשקלול. המחקר מציג בסיס תיאורטי הממחיש את התועלת הגלומה בשימוש במשקל שלילי, הנובעת מניצול המתאם החיובי בין סטיות המודלים. בהמשך הוא מציג ספרות מקצועית ותוצאות אמפיריות התומכות בבסיס התיאורטי.