תקציר:

​מחקר זה בוחן את הציות לחוק שכר המינימום (שנכנס לתוקפו ב-1987) בסקטור העסקי בקרב העובדים משרה מלאה. המחקר מצביע על כך שבשנים 1988 עד 1990 היה אחוז המשתכרים מתחת לשכר המינימום כ-6 אחוזים: כ-3 אחוזים בקרב גברים וכ-14 אחוזים בקרב נשים. זאת לעומת תחילת שנות השמונים בהן היה בתוקף הסכם שכר מינימום (עם צו הרחבה למשק כולו) שבהן היה אחוז המשתכרים מתחת לשכר המינימום כ-12 אחוזים; 8 אחוזים בקרב הגברים ו-26 אחוזים בקרב הנשים. מתוך השוואת החלק התחתון של התפלגות השכר בשנים 1980-1982 -- תקופת ההסכם -- ובשנים 1988-1991 -- תקופת החוק -- עולה, שעם חקיקת החוק חלה הסטה ימינה של חלקה התחתון של התפלגות השכר. החרפת המגבלה החיצונית על השכר ע"י חקיקת החוק גרמה להזזת שלבים נוספים בסולם השכר (גם מעל לשכר המינימום) כלפי מעלה. זאת, בשל קיומם של סולמות שכר והצמדות רחבות במסגרת הסכמי השכר. מדד ציות לשכר המינימום (שהוצע לראשונה ע"י Smith & Ashenfeiter (בשנת 1979)), המוגדר כאחוז המשתכרים שכר הקרוב לשכר המינימום בקרב בעלי השכר הנמוך, מצביע על עלייה מ-25 אחוזים בתקופת ההסכם לכ-30 אחוזים בתקופת החוק. מדדים אלו נמוכים משמעותית מאלו שנתקבלו במחקרים שנעשו בארה"ב על הציות בסקטור המכוסה על ידי חוק שכר המינימום.

 

למחקר המלא בנושא: הציות לחוק שכר המינימום בסקטור העסקי כקובץ PDF