תקציר:

אנו מציגות מודל עם נתונים בתדירויות שונות (MIDAS) לחיזוי השינוי במדד המחירים לצרכן לטווחים של חודש וחודשיים. המודל המוצג מאפשר לנו לכלול נתונים פיננסיים ומחירי סחורות עולמיים בתדירות יומית על ידי התאמת התפלגות ביתא גמישה לפיגורים היומיים של המשתנים המסבירים. בהינתן אורך הפיגורים, ניתן לאמוד את הפרמטרים האופטימליים של התפלגויות אלו בו-זמנית עם אמידת המקדמים של הרגרסיה. אנו בוחנות גם מודל בייסיאני גמיש יותר, המאפשר להעריך את אורך הפיגורים הסביר בהתבסס על תדירות הופעתם בדגימה בשיטת Gibbs. נמצא שניסוח ה-MIDAS המוצע משפר את יכולת החיזוי יחסית למודל עם התפלגות אחידה של הפיגורים היומיים וכן יחסית למודל עם משתנים מסבירים בתדירות חודשית בלבד. עוד נמצא כי העיתוי הטוב ביותר לעריכת תחזית לטווח של חודש הוא השבוע השלישי של החודש. הנתונים לשבועיים הראשונים של החודש ומדד המחירים של החודש הקודם, הידוע בעיתוי זה תורמים לשיפור התחזית. הוספת השבועיים האחרונים של החודש לא תורמת לביצועי המודל.

למאמר המלא בנושא: חיזוי האינפלציה לטווח הקצר באמצעות מידע בתדירויות שונות (MIDAS) (באנגלית) כקובץ PDF