הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ריפו

ריבית בחלון האשראי/ פיקדונות
פיקדונות 4%
אשראי 5%
בתוקף עד 29/02/24
ריבית בחלון האשראי/ פיקדונות
פיקדונות 4%
אשראי 5%
בתוקף עד 29/02/24

ריפו 2008: בשנים 2007– 2009, במטרה ליצור תשתית לביצוע עסקאות ריפו בשוק, רכש בנק ישראל ניירות ערך מהתאגידים הבנקאיים ומהגופים המוסדיים, באמצעות מכרז באמצעות מכרז לשם הספקת נזילות לשוק, ומכר אותם בחזרה, במחיר שנקבע מראש, בתוך פרק זמן של שבוע. הפער בין המחיר שבו הוא רכש ניירות ערך אלו לבין המחיר שבו הוא מכר אותם הוא הריבית במסגרת העסקה. בנק ישראל הפסיק את השימוש בכלי זה לנוכח עודפי נזילות גבוהים במערכת הפיננסית.

לקריאת חוזר אב למכרזי ריפו 2008

ריפו 2020: לנוכח משבר הקורונה השיק בנק ישראל תוכנית ריפו מול המוסדות הפיננסיים (קרנות הפנסיה, קופות הגמל, קרנות הנאמנות והחברות ביטוח) כדי למתן את התנודתיות החריגה בשווקים הפיננסיים ולהגדיל את הנזילות בשווקים שמוסדות אלה פועלים בהם. במסגרת התוכנית רכש בנק ישראל ממוסד פיננסי אג"ח ממשלתיות, מק"ם או אג"ח תאגידיות (לפי קריטריונים מסוימים) ומכר לו אותם בחזרה כעבור שבוע או חודש במחיר שנקבע מראש. הפער בין מחיר הרכישה למחיר הקנייה הוא ריבית בנק ישראל.

ככלי משלים לתוכנית ההלוואות ארוכות הטווח לתאגידים הבנקאיים, שניתנות בתנאי שאלה יעמידו אשראי לעסקים קטנים וזעירים, הציע בנק ישראל בינואר 2021 לגופי אשראי חוץ-בנקאיים מפוקחים (על ידו או על ידי רשות שוק ההון) עסקות ריפו. גם זאת בתנאי שהם יעמידו אשראי לעסקים קטנים וזעירים. במסגרת עסקות הריפו מול גופים אלו רשאי בנק ישראל לרכוש מהגופים המפוקחים הנותנים אשראי חוץ-בנקאי אג"ח ממשלתיות, מק"ם ו/או אג"ח תאגידיות לפי קריטריונים מסוימים, ולאחר 6 חודשים מכר אותם בחזרה. בעסקה זו הריבית נקבעה בשיעור של 0.1%, ובכפיפות להעמדת האשראי לעסקים האמורים בריבית של עד פריים + 1.3%, – בשיעור של 0.1%-.

לקריאת חוזר אב למכרזי ריפו לרכישת אגרות חוב ממשלתיות ומקם

לקריאת חוזר אב למכרזי ריפו לרכישות אגרות חוב תאגידיות