הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פעילות בשוק אגרות החוב

ריבית בחלון האשראי/ פיקדונות
פיקדונות 4%
אשראי 5%
בתוקף עד 29/02/24
ריבית בחלון האשראי/ פיקדונות
פיקדונות 4%
אשראי 5%
בתוקף עד 29/02/24

רכישות איגרות חוב ממשלתיות

התערבות בשוק האג"ח הממשלתיות בעקבות משבר הקורונה

בגלל הרעה משמעותית של התנאים הכלכליים במשק הישראלי ועליית התנודתיות בשווקים הפיננסיים על רקע התפשטות נגיף הקורונה החליטה הוועדה המוניטרית במרץ 2020 להשיק תוכנית לרכישת אג"ח ממשלתיות בשוק המשני; זאת במטרה להקל את תנאי האשראי במשק ולתמוך בפעילות הכלכלית וביציבות הפיננסית. רכישות האג"ח נועדו לאפשר לבנק ישראל להשפיע על תשואות האג"ח בשוק לכל אורך העקום השקלי והצמוד, וכך להוריד את עלויות האשראי לטווחים הארוכים יותר לחברות ולמשקי בית, ככלי משלים למדיניות הריבית של הטווח הקצר. רכישות האג"ח נועדו גם לאפשר לבנק ישראל למתן תנודות חריפות בתשואות האג"ח, תוצאת מחסור בנזילות בשווקים הפיננסיים, ולפעול לייצוב השווקים.

רכישות איגרות חוב ממשלתיות במשבר הפיננסי של 2008–2009

במהלך המשבר הפיננסי של 2008–2009 החל בנק ישראל לרכוש אג"ח ממשלתיות בשוק הפתוח, כדי לתמוך בנזילות המערכת הפיננסית ולהגביר את האפקטיביות של המדיניות המוניטרית.

רכישות איגרות חוב קונצרניות

במהלך חודש יולי 2020 הודיע בנק ישראל כי יתחיל לרכוש אג"ח קונצרניות בשוק המשני. מטרת התוכנית הייתה להבטיח את המשך פעולתו התקינה של שוק אג"ח החברות, ולחזק את התמסורת מהמדיניות המוניטרית אל שוק האשראי על ידי הפחתת הריבית שבה חברות מגייסות אשראי בשוק ההון ופינוי מקורות נוספים לאשראי לכלל ענפי המשק.

הבנק הודיע כי ירכוש אג"ח בהיקף של 15 מיליארד ש"ח על בסיס סמן רחב של ניירות ערך. הסמן כולל אך ורק חברות בדירוג –A ומעלה, ואינו כולל אג"ח של חברות זרות, אג"ח בעלות רכיב הוני ואג"ח שאינן צמודות לשקל ואינן בריבית קבועה. שווי שוק האג"ח הקונצרניות בישראל הוא כ-341 מיליארד ש"ח, וסמן זה מייצג כ-75% מהשוק.