הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

חלון לפיקדון מוניטרי/ הלוואה מוניטרית

ריבית חלון פיקדונות 3.25%
ריבית חלון אשראי 4.25%
ריבית נוכחית
3.75%
מועד ההחלטה הבא: 20/02/2023
אינפלציה
5.3%
ב-12 החודשים האחרונים

בנק ישראל מעמיד לרשות התאגידים הבנקאיים חלון להלוואות/פיקדונות מוניטריים. הריבית בחלונות נקבעת במרווח מריבית בנק ישראל – ריבית חלון ההלוואות במרווח חיובי ממנה וריבית חלון הפיקדונות במרווח שלילי. כך נקבע "מסדרון" סביב ריבית בנק ישראל.

היקף ההפקדה/ההלוואה בחלון אינו מוגבל, אך ההלוואה מותנית בהעמדת בטוחה. הפיקדון/ההלוואה מופקדים/ניתנים ליום אחד ונפרעים ביום העסקים הבא.