הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

חלון לפיקדון מוניטרי/ הלוואה מוניטרית

ריבית בחלון האשראי/ פיקדונות
פיקדונות 4.25%
אשראי 5.25%
בתוקף עד 04/01/24
4.75%
ריבית בנק ישראל
מועד ההחלטה הבא: 01/01/2024
3.7%
אינפלציה
ב-12 החודשים האחרונים
ריבית בחלון האשראי/ פיקדונות
פיקדונות 4.25%
אשראי 5.25%
בתוקף עד 04/01/24
4.75%
ריבית בנק ישראל
מועד ההחלטה הבא: 01/01/2024
3.7%
אינפלציה
ב-12 החודשים האחרונים

בנק ישראל מעמיד לרשות התאגידים הבנקאיים חלון להלוואות/פיקדונות מוניטריים. הריבית בחלונות נקבעת במרווח מריבית בנק ישראל – ריבית חלון ההלוואות במרווח חיובי ממנה וריבית חלון הפיקדונות במרווח שלילי. כך נקבע "מסדרון" סביב ריבית בנק ישראל.

היקף ההפקדה/ההלוואה בחלון אינו מוגבל, אך ההלוואה מותנית בהעמדת בטוחה. הפיקדון/ההלוואה מופקדים/ניתנים ליום אחד ונפרעים ביום העסקים הבא.

ריביות חלון הלוואות וחלון פיקדונות