הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

חלון לפיקדון מוניטרי/ הלוואה מוניטרית

ריבית בחלון האשראי/ פיקדונות
פיקדונות 4%
אשראי 5%
בתוקף עד 29/02/24
ריבית בחלון האשראי/ פיקדונות
פיקדונות 4%
אשראי 5%
בתוקף עד 29/02/24

בנק ישראל מעמיד לרשות התאגידים הבנקאיים חלון להלוואות/פיקדונות מוניטריים. הריבית בחלונות נקבעת במרווח מריבית בנק ישראל – ריבית חלון ההלוואות במרווח חיובי ממנה וריבית חלון הפיקדונות במרווח שלילי. כך נקבע "מסדרון" סביב ריבית בנק ישראל.

היקף ההפקדה/ההלוואה בחלון אינו מוגבל, אך ההלוואה מותנית בהעמדת בטוחה. הפיקדון/ההלוואה מופקדים/ניתנים ליום אחד ונפרעים ביום העסקים הבא.

ריביות חלון הלוואות וחלון פיקדונות