עיקר הממצאים
עבודה זו היא המשך והרחבה לעבודתנו, הנושאת שם דומה, שעסקה בשנים
1965 עד 11974 . ניתחנו כאן את הקשר בין שיעורי התשואה של מניות לבין שיעורי
האינפלציה בישראל בשנים 1965 עד 1979 , תקופה הכוללת את שנות האינפלציה
המואצת, 1974 עד 1979 , שכמוה לא היתה בישראל.
לא מצאנו בעבודתנו השפעה שיטתית של שיעורי האינפלציה הגבוהים, ששררו
בשנים 1974 עד 1979 , על התפתחות תשואת המניות בבורסה : התשואה הרבעונית
של מניות אינה מתואמת עם האינפלציה, לא בדיעבד ולא זו החזויה. עם זאת נמצא,
כי בממוצע לכל התקופה, 1965 עד 1979 , קיבלו

 

למאמר המלא:surv53_4.pdf