תקציר
 

לזמינות סידורי השגחה על ילדים קטנים ולעלותם הנמוכה בדרך כלל השפעה חיובית מובהקת על היצע העבודה של ההורים. ואולם, העדויות האמפיריות הנוגעות להארכת יום הלימודים בבתי הספר, במסגרת מחייבת ובסבסוד מלא, דלות ואינן בנמצא בישראל. המחקר בחן את השפעת ההחלה ההדרגתית, בשלהי שנות התשעים, של יום לימודים ארוך בבתי ספר יסודיים בישראל - המהווה מעין ניסוי טבעי - על היצע העבודה של אמהות. הממצאים אינם מצביעים על קשר מובהק בין הארכת יום הלימודים לבין הסתברות ההשתתפות של אמהות בכוח העבודה, תעסוקתן, והיקף שעות העבודה השבועיות של אמהות עובדות.

 

המחקר בשלמותו כקובץ PDF

              לדף מאמרים לדיון של חטיבת המחקר