תקציר

עבודה זו בוחנת את השפעותיהם של המצב הביטחוני, התדמית ומשתנים כלכליים על הגעת תיירים מסוגים שונים לישראל בין הרביע הראשון של שנת 2000 לרביע הרביעי של 2010. האמידה נערכה בשיטת ה-AMG (Augmented Mean Group) שפיתחו  Eberhardt and Teal(2010) – שיטה המותאמת לאופיו הלא-סטציונרי והקו-אינטגרטיבי של פאנל הנתונים – והיא הביאה בחשבון תלות רוחבית (cross-sectional dependence), היינו תלות בין כמות התיירים המגיעה מכל סוג. נמצא שהגעת תיירים מושפעת מאוד מהמצב הביטחוני, וזאת במידה דיפרנציאלית לפי סוגיהם השונים: תיירים המגיעים למטרת צליינות, חופשה או טיול מושפעים מרמת הטרור במידה רבה, ואילו המגיעים למטרת עסקים וביקורי קרובים מושפעים במידה מועטה; כן נמצא כי תיירים שיש להם זיקה למדינת ישראל – בהם יהודים ותיירים שכבר ביקרו בישראל – מושפעים מרמת הטרור במידה מועטה. תדמיתה של ישראל משפיעה אף היא על מספר התיירים: תיירים המגיעים למטרות עסקים מושפעים מהתדמית העסקית של ישראל, ותיירים המגיעים לחופשה ו/ או טיול, לצליינות, ובמידת מה גם לעסקים, מושפעים מתדמיתה בתחום סגנון החיים. תיירים מאירופה מושפעים מהתדמית בתחום סגנון החיים יותר מאשר תיירים מצפון אמריקה. למשתנים הכלכליים יש השפעה משנית על בואם של התיירים: ייסוף של שער החליפין הריאלי בישראל מפחית אך במעט את כמות התיירים המגיעים אליה. השפעת המשתנים הכלכליים רבה יותר כשרמת הטרור נמוכה.
 
לקריאת המאמר כקובץ PDF