הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

חוק לצמצום השימוש במזומן

"מזומן" – שטרות כסף ומטבעות שהם המטבע החוקי בישראל, וכן מטבע חוץ.

"עוסק" – מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, כולל מלכ"ר.

"עסקה" – מכירה או קנייה של נכס, או מתן/קבלה של שירות.

"מחיר העסקה" – התמורה שהצדדים לעסקה הסכימו עליה בעבור הנכס או השירות, לרבות מס ערך מוסף, מס קנייה ובלו, וכן הוצאות הנלוות לעסקה שסוכמו עם מוכר הנכס או עם נותן השירות. להבהרות וחריגים לעניין חישוב מחיר העסקה כנסו למחשבון באתר רשות המיסים.

"אדם שאינו עוסק" – אנשים פרטיים וכן עוסקים המבצעים פעולות שלא במסגרת עסקם.

"צ'ק פתוח" – כאשר לא כותבים את השם של מקבל התשלום על הצ'ק.

"מסב" – המוטב שהעביר את הצ'ק למישהו אחר (פרטי או עוסק).

"נסב" – מי שלטובתו הוסב הצ'ק.

"גוף פיננסי מפוקח" – הינו אחד מהר"מ: תאגיד בנקאי; בנק הדואר; בעל רישיון למתן אשראי או בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי, העוסק בניכיון צ'קים, שטרי חליפין ושטרי חוב; בעל רישיון למתן שירות בנכס פיננסי; מוסד לגמילות חסדים.

"שירות עסקי" – כל אחת מהפעולות המנויות בסעיף 8ב לחוק לאיסור הלבנת הון.​

א. הוראות החוק באשר לעוסק (במסגרת עסקו):

· עוסק יקבל או ייתן שיק, בכל סכום, רק כאשר שם מקבל התשלום נקוב בצ'ק כנפרע (בשיק שניתן בפעם הראשונה) או כנסב (בשיק מוסב).[1]

· עוסק יסב שיק ויקבל שיק מוסב, בכל סכום, רק אם שמו ומספר תעודת זהותו של המסב נקובים בשיק.

ב. הוראות החוק באשר לאדם פרטי:

· בשיק בין שני אנשים פרטיים- החוק מגביל רק לגבי שקים בסכום שמעל 5,000 ₪. בשיק מעל סכום זה, שניהם יכולים לשלם או לקבל שיק רק כאשר שם מקבל השיק נקוב בשיק כמקבל (בשיק שניתן בפעם הראשונה) או כנסב (בשיק מוסב).

· בשיק שאדם פרטי נותן לעוסק: בכל סכום של שיק, אדם פרטי ייתן שיק לעוסק רק כאשר שם העוסק נקוב כנפרע (בשיק שניתן בפעם הראשונה) או כנסב (בצ'ק מוסב) .

· בשיק שאדם פרטי מקבל מעוסק: החוק מגביל רק לגבי שקים בסכום שמעל 5,000 ₪. בשיק מעל סכום זה, האדם הפרטי יכול לקבל שיק רק כאשר שמו נקוב בצ'ק כמקבל (בשיק שניתן בפעם הראשונה) או כנסב (בשיק מוסב). הגבלות החלות על שקים עבור: עסקה, שכר עבודה, תרומה, הלוואה, מתנה.

· אדם פרטי יסב שיק ויקבל שיק מוסב, בכל סכום, רק אם שמו ומספר תעודת זהותו של המסב נקובים בשיק.


[1] ההגבלות חלות על שיק עבור: עסקה, שכר עבודה, תרומה, הלוואה, מתנה.​

​מטרת החוק לצמצום השימוש במזומן היא לקבוע הגבלות על השימוש במזומן ובשיקים סחירים ו"פתוחים" (כאשר לא כותבים את השם של מקבל התשלום על השיק), במטרה לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, והלבנת הון ומימון טרור.​

בהתאם להגבלות ב"חוק לצמצום השימוש במזומן" חל איסור על תשלום/קבלת שיק בלי שפרטי המוטב נקובים על גבי השיק כאשר מוסר השיק ו/או מקבל השיק הוא עוסק;

כאשר שני הצדדים לעסקה אינם עוסקים האיסור לקבל או לתת שיק ללא פרטי המוטב חל על תשלום בשיק ים שסכומם גבוה מ- 5,000 ש"ח.

בשיק שאדם פרטי נותן לעוסק (בכל סכום): חובה לרשום את שם העוסק כנפרע (בשיק שניתן בפעם הראשונה) או כנסב (בצ'ק מוסב) .

בשיק שאדם פרטי מקבל מעוסק: החוק מגביל רק לגבי שיקים בסכום שמעל 5,000 ₪. בשיק מעל סכום זה, האדם הפרטי רשאי לקבל שיק רק כאשר שמו נקוב בצ'ק כמקבל (בשיק שניתן בפעם הראשונה) או כנסב (בשיק מוסב).​

בהתאם לחוק צמצום השימוש במזומן– אדם פרטי יכול להעניק "שיק פתוח" (כאשר לא כותבים את השם של מקבל התשלום על השיק) לאדם פרטי אחר עד לסכום של 5,000 ₪ לכל היותר. על-כן, אין בעיה לקבל את השיק באירוע.​

בהתאם לחוק צמצום השימוש במזומן– אדם פרטי יכול להעניק "צ'ק פתוח" (כאשר לא כותבים את השם של מקבל התשלום על הצ'ק) לאדם פרטי אחר עד לסכום של 5,000 ₪ לכל היותר. על-כן, חובה לרשום את שם המוטב בצ'ק ואסור להשאיר אותו "פתוח".​

בהתאם לחוק צמצום השימוש במזומן– חל איסור לתת/לקבל "צ'ק פתוח" (כאשר לא כותבים את השם של מקבל התשלום על הצ'ק) כאשר עוסק הינו צד לעסקה. על-כן, חובה לרשום את שם המוטב בצ'ק ואסור להשאיר אותו "פתוח". לחילופין, ניתן לתת את הצ'ק לעוסק שיחתים את חותמת החברה כמוטב בנוכחות נותן הצ'ק ובמעמד נתינת הצ'ק.​

בשיק יש שלושה צדדים:

· המשלם – בעל השיק, בעל החשבון שממנו נמשך השיק.

· המוטב – אדם פרטי/ עוסק שהשיק רשום לפקודתו.

· הנפרע – אדם פרטי/ עוסק שפודה את השיק , האדם/ העוסק שמפקיד את השיקבחשבון הבנק שלו.

בשיק "למוטב בלבד" הנפרע יהיה אדם פרטי/ עוסק שלפקודתו נכתב השיק.

המשמעות של הסבת השיק, בשיקים סחירים שאינם "למוטב בלבד", היא שהמוטב העביר את השיקלמישהו אחר (פרטי או עוסק), והוא זה שיהיה הנפרע. הנסב הוא אדם פרטי/ עוסק שלטובתו הוסב הצ'ק. כלומר בפעולת ההסבה המסב מעביר את השיק לנסב.​

הסבת השיק מתבצעת באמצעות רישום הפרטים הבאים על גב השיק:

· המסב: שם ות"ז.

· הנסב: שם

באופן זה מתאפשרת העברתו של השיק ממסב לנסב.​

בהתאם להגבלות ב"חוק לצמצום השימוש במזומן" תאגיד בנקאי, בנק הדואר או בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי לא יפרע שיק מקרים הבאים:

• שם הנפרע אינו נקוב בשיק

• בשיק מוסב שסכומו מעל 10,000 ₪ בהתקיים אחד מאלה:

‏א- לא נקוב שם+ ת"ז המסב וכן שם הנסב.

השיק הוסב יותר מפעם אחת.​

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 16/04/2023