הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מתווה סיוע ללקוחות הבנקים

אפריל - יוני 2024

בנק ישראל כאן בשבילכם


בנק ישראל גיבש מתווה סיוע ללקוחות הבנקים שכולל הקלות רבות במטרה לסייע בהתמודדות עם הקשיים התזרימיים הנובעים מהשלכות המלחמה.
המתווה מתייחס לשתי קבוצות אוכלוסייה:
מעגל ראשון - אוכלוסייה שנפגעה באופן ישיר מנזקי הלחימה
ומעגל שני - יתר הלקוחות.

במתווה זה הרחבנו את מעגל הזכאים והארכנו את מועד הגשת הבקשה לדחיית התשלומים בשלושה חודשים נוספים החל מתאריך  1.4.24 עד 30.6.24

איך המתווה שלנו יסייע לכם?

היכנסו לקבוצה אליה אתם משתייכים לתנאי הזכאות וקבלת המידע על ההקלות המגיעות לכם

חשוב לקרוא: הבהרות חשובות ותנאי זכאות למתווים

עבור המתווה:

  • לקבלת הטבות מעגל ראשון יש להציג הצהרת לקוח או הצגת אסמכתה מתאימה, לפי החלטת הבנק. לעניין תאגידים קטנים, בהתאם למאפיינים שיפורסמו על ידי הבנק
  • האמור לא חל על לווה שנמצא בהליך משפטי. לגבי לווה שהיה בפיגור במועד פרסום המתווה הראשון תתאפשר דחייה עד לתקופה שלא עולה על 180 מיום תחילת הפיגור.
  • ככל שניתן לייתר פניה יזומה של לקוח ליישום המתווה, לרבות בתחום העמלות, יש לתת לכך עדיפות.
  • מכיוון שללקוחות המעגל השני דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחייה, חשוב שטרם קבלת ההחלטה הלקוח יבחן את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי שלה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה וכיו"ב), על מנת שיוכל לקבל החלטה מושכלת
  • המתווים שגובשו מציגים את תנאי המינימום וכל בנק רשאי להרחיבו לטובת לקוחותיו ולבקשתם.

שאלות ותשובות

  • משכנתאות - הלוואה לדיור (דירה ראשונה ומשפרי דיור בלבד), ללא מגבלת סכום.
  • אשראי צרכני בסכום מצטבר עד 100,000 ש"ח.
  • אשראי עסקי בסכום מצטבר עד 2 מיליון ש"ח (לעסק עם מחזור פעילות של עד 25 מיליון ₪ לשנה).
  • יתרת חובה (אוברדרפט) בחשבון עו"ש של משקי בית עד סכום של 10,000 ₪ - יתרת חובה שהינה חלק מהמסגרת המאושרת על-ידי הבנק.

הסיוע במתווה חולק לשתי קבוצות של לקוחות:

קבוצת הלקוחות במעגל הראשון – אוכלוסייה שמתגוררת או בעלת עסק שנמצא בטווח של עד 30 ק"מ מרצועת עזה, אוכלוסייה שפונתה מביתה על ידי גורם מדינתי רשמי נכון לתאריך 7.11.23 והמתגוררת באחד מהישובים המופיעים ברשימות המפורסמות באתר בנק ישראל. אוכלוסיית משרתי המילואים ומגויסי צו 8, ואוכלוסייה שהיא בעלת קרבה ראשונה להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים.

החל מתאריך 1.1.24, יכללו בקבוצה גם חשבונות של חטופים ונעדרים, אשר נכללו בפועל גם בפעימה הראשונה, חשבונות של אחים של חטופים או נעדרים, וחשבונות של משתתפי מסיבת "נובה" ברעים.

קבוצת הלקוחות במעגל השני – יתר לקוחות הבנקים.

בנוסף, הקלות באשראי עסקי יינתנו לעסק עם מחזור פעילות עד 25 מיליון ₪ לשנה.

בהתייחס לעמלות, ההקלות חלות על יחיד ועסק קטן כהגדרתו בכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשס"ח-2008.

בהתאם להארכת המתווה שתיכנס לתוקף בתאריך 1.1.2024, התקופה להגשת הבקשה לדחיית תשלומי הלוואות הוארכה ותהיה עד לתאריך 31.3.24. בתום התקופה ייבחן הצורך בהארכת תקופת הגשת הבקשה.

במעגל הראשון - קבוצת הלקוחות זכאית לדחות את תשלומי ההלוואות[2] בשלושה מגזרי פעילות (משכנתאות, אשראי צרכני ואשראי עסקי) למשך 3 חודשים ללא כל חיוב בריבית וללא חיוב בעמלות.

כמו כן, לקבוצה זו יינתן פטור לתקופה של 3 חודשים מתשלום עמלות בגין פעולות שיבצעו במסגרת ניהול החשבון, למעט פעילות מט"ח, ני"ע, סחר חוץ, יהלומים[3].

בהתאם להארכת המתווה, החל מתאריך 1.1.24, לקוח שלא ביצע דחיית תשלומים מכוח המתווה, יהיה זכאי לדחיית תשלומים לתקופה של  3 חודשים, בכפוף להגשת בקשה. לקוח שכבר ביצע דחיית תשלומים בפועל לתקופה של 3 חודשים, יהיה זכאי לדחיית תשלומים של 3 חודשים נוספים בכפוף להגשת בקשה, כך שסך כל תקופת הדחייה המקסימלית תהיה 6 חודשים במצטבר.

יתר הטבות המתווה ימשיכו לחול אוטומטית למשך 3 חודשים נוספים, בדומה לתנאי המתווה המקוריים אשר מפורסמים באתר האינטרנט של בנק ישראל.

בנוסף, אוכלוסייה שמתגוררת בטווח של עד 30 ק"מ מרצועת עזה, אוכלוסייה שפונתה מביתה על ידי גורם מדינתי רשמי נכון לתאריך 7.11.23 והמתגוררת באחד מהיישובים המופיעים ברשימות המפורסמות באתר בנק ישראל, או שהם בעלי קרבה ראשונה להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים, המנהלת חשבון עו"ש של משקי בית, אשר ערב פרסום המתווה חשבון העו"ש שלהם היה ביתרת חובה, לא יחויבו בריבית על יתרת חובה בחשבונם עד לסכום של 10,000 ש"ח[4], למשך 3 חודשים. מעבר לסכום זה, הלקוח יחויב בריבית על יתרת החובה בהתאם למדרגות הריבית שנקבעו בהסכם ניהול החשבון שלו.

בהתאם להארכת המתווה, עסקים עם מחזור פעילות של עד 5 מיליון ש"ח אשר משתייכים לכל הקבוצות במעגל הראשון ואשר ערב פרסום ההודעה לציבור אודות הרחבת המתווה היו ביתרת חובה, יהיו פטורים מתשלום ריבית על יתרת החובה בחשבון העסקי עד סכום של 30,000 ש"ח, לתקופה של 3 חודשים.

לקבוצת הלקוחות במעגל השני, תינתן האפשרות לדחות את ההלוואות[5] למשך 3 חודשים, כאשר התשלומים הנדחים יישאו ריבית שלא תעלה על שיעור הריבית בחוזה ההלוואה והתשלומים יתווספו ככלל בסוף תקופת ההלוואה. בהתייחס למשכנתאות, הפריסה תהיה על יתרת תקופת ההלוואה או הארכת תקופת ההלוואה – בהתאם לבחירת הלקוח ובכפוף למגבלות טכניות הנובעות ממערך המחשוב של הבנק, ובכפוף למגבלות פיקוחיות.

הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות.

[2] משכנתאות, בהתייחס לדירה ראשונה ומשפרי דיור, ללא מגבלת סכום; אשראי צרכני מצטבר בסכום של עד 100,000 ש"ח; אשראי עסקי עד סכום של 2 מיליון ₪, לעסקים עם מחזור פעילות של עד 25 מיליון שקל, לא כולל הלוואות בשת"פ מסחרי עם צד שלישי.

[3] העמלות המופיעות בפרקים הבאים, בהתייחס לבנקים, בכללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות), התשס"ח, 2008:

חלק 1 - חשבון עובר ושב (כולו)

חלק 2 - מידע, הודעות והתראות (כולו)

חלק 3 - אשראי (כולו)

חלק 6 - כרטיסי אשראי (כולו, למעט עמלות - (7) עסקאות במט"ח, (8) משיכת מט"ח בחו"ל, (9) רכישת מט"ח מחלפן) פטור מעמלת דמי כרטיס יכול שיינתן החל מחודש דצמבר 2023 (בגין חיובים של חודש נובמבר), ובלבד שההטבה תינתן למשך 3 חודשים בפועל.

חלק 9 - עמלת טיפול בירושות ועזבונות, עמלות משיכת מזומן (ממכשיר מרוחק וע"י כרטיס נטען).

[4] ההקלה בפטור מחיוב בריבית על יתרת החובה עד לסכום של 10,000 ש"ח, אינה חלה על אוכלוסיית משרתי המילואים ומגויסי צו 8.

[5] משכנתאות, בהתייחס לדירה ראשונה ומשפרי דיור, ללא מגבלת סכום; אשראי צרכני מצטבר בסכום של עד 100,000 ש"ח; אשראי עסקי עד סכום של 2 מיליון ₪, לעסקים עם מחזור פעילות של עד 25 מיליון שקל, לא כולל הלוואות בשת"פ מסחרי עם צד שלישי.

המתווה חל על עסק שפועל בטווח עד 30 ק"מ מרצועת עזה או שפועל באחד מהישובים שפונו על ידי גורם מדינתי רשמי נכון לתאריך 7.11.23 והמופיעים ברשימות המפורסמות באתר בנק ישראל, גם אם בעל העסק מתגורר מחוץ לטווח זה, וזאת בהתייחס לאשראי עסקי שהועמד לו, ככל שהועמד. ובלבד שאין מדובר בהלוואה בשת"פ מסחרי עם צד שלישי.

ההטבה אינה מתבצעת באופן אוטומטי. לאור ההתאמות הנדרשות ברמת לקוח, נדרשת גם הסכמה מפורשת מצד הלקוח. כמו כן, בהתייחס לחלק מהקבוצות, לבנק אין ידיעה לגבי השתייכות הלקוח אליהן ולכן לעיתים תידרש הצהרת לקוח או הצגת אסמכתה מתאימה, בהתאם להחלטת הבנק. לעניין תאגידים קטנים, תידרש אסמכתא בהתאם למאפיינים שיפורסמו על ידי הבנק.

לקוחות המעוניינים בדחיית תשלומים והזכאים להטבות אלו יכולים לפנות לבנק, באמצעות האתר/האפליקציה/המוקד הטלפוני/ סניף הבנק ולהגיש את הבקשה לדחיית תשלומי הלוואה. במקביל, הבנקים הונחו לפנות ביוזמתם לקבוצת הלקוחות מהמעגל הראשון, העומדים בתנאי המתווה, ככל שהם יודעים על כך, ולהסב את תשומת לבם להקלות המגיעות להם בהתאם למתווה.

תנאי המתווה חלים על אוכלוסייה שפונתה מביתה על ידי גורם מדינתי רשמי נכון לתאריך 7.11.23 והמתגוררת באחד מהישובים המופיעים ברשימות המפורסמות באתר בנק ישראל  .

המתווה המתייחס למעגל הראשון של הלקוחות חל רק על אוכלוסייה המתגוררת בטווח של 30 ק"מ מרצועת עזה, אוכלוסייה שפונתה מביתה על ידי גורם מדינתי רשמי נכון לתאריך 7.11.23 והמתגוררת באחד מהישובים המופיעים ברשימות המפורסמות באתר בנק ישראל, או אוכלוסייה שהיא בעלת עסק שנמצא בטווח של עד 30 ק"מ מרצועת עזה, או שנמצא באחד מהישובים שפונו על ידי גורם מדינתי רשמי נכון לתאריך 7.11.23 והמופיעים ברשימות המפורסמות באתר בנק ישראל. במידה שקרה משהו לנכס בעקבות המלחמה יש לבדוק את מנגנון הפיצוי עבור נזקי המלחמה שאמור להינתן על ידי המדינה.יצוין, כי לקוח אשר המשכנתה שלו היא על נכס בטווח של עד 30 ק"מ מרצועת עזה אך אינו מתגורר שם, נכלל בקבוצת הלקוחות שנמצאת במעגל השני ויכול לקבל מענה במסגרת תנאי המתווה לקבוצת לקוחות זו.

המתווה חל על לקוח שחשבון השיקים שלו מוגבל לפי חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981.

המתווה לא חל על לווה שנמצא בהליך משפטי. לגבי לווה שפיגר בתשלומים קודם למועד פרסום המתווה, אך לא נמצא בהליך משפטי, תתאפשר דחייה עד לתקופה שלא עולה על 180 יום מיום תחילת הפיגור ועד שלושה חודשים ממועד הגשת הבקשה, לפי המוקדם.

יצוין, כי המפקח על הבנקים פנה בכתב למערכת הבנקאית בציפייה ברורה לפיה יש לפעול ברגישות כלפי כלל הלקוחות ולשקול הקפאת הליכי גבייה בעת הזו.

ניתן  לפנות לנציב פניות הציבור בבנק ובמידה שיש ללקוח השגות על התשובה שהתקבלה מהבנק, ניתן לפנות ליחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים בטלפון  02-6552680 או 9086*.

ככלל, חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל)(חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023 (להלן – החוק) והמתווה חלים במקביל.

מאחר שהמתווה חל ביחס לכל לקוחות הבנקים, בחלוקה למעגל ראשון ומעגל שני, יש לקוחות שזכאים לדחיית תשלומים הן לפי החוק והן לפי המתווה, ויש לקוחות שזכאים לדחיית תשלומים רק בהתאם למתווה.

לגבי לקוח שמוגדר כזכאי הן לפי החוק והן לפי המתווה - הלקוח רשאי לבקש כי יפעילו בעניינו את ההסדר שנקבע בחוק או את ההסדר שנקבע במתווה, או את שני ההסדרים (בהתאם לתנאי כל הסדר). ככל שיתברר כי קיימת אי התאמה בין החוק ובין המתווה, הרי שהלקוח זכאי להסדר המיטיב עמו.

במקרה זה, ניתן לדחות את מועד התשלום בכל ההלוואות במסגרת המתווה.

אותו עיקרון חל גם כאשר מדובר באשראי עסקי.

במסגרת המתווה ניתן לדחות הלוואות צרכניות בסכום מצטבר עד 100,000 ש"ח.

במקרה זה, סכום שתי ההלוואות הוא מעבר ל- 100,000 ש"ח, לכן הבנק יכלול במתווה רק את ההלוואה הגבוהה מביניהן, בסך 75,000 ש"ח, וידחה את התשלום בגינה בהתאם לתנאי המתווה. אותו עיקרון חל גם כאשר מדובר באשראי עסקי.

במתווה כלולות הלוואות נושאות ריבית שלקוח נטל, שלא אגב ביצוע עסקה או תשלום מסוים, ולכן עסקאות קרדיט בכרטיס האשראי הבנקאי אינן נכללות במתווה.

בתיאום עם החשב הכללי במשרד האוצר, המתווה יחול גם על הלוואות שניתנו במסגרת הקרן ועומדות בתנאי המתווה.

המתווה אינו כולל הלוואות בשת"פ מסחרי עם צד שלישי, או הלוואות שניתנו על ידי גופים חוץ-בנקאיים.

המתווה חל על אשראי צרכני עד 100,000 ש"ח, ללא מגבלה על מטרת האשראי. כך למשל, אם הועמדה הלוואה לרכב עד סכום זה (בין אם בשעבוד רכב ובין אם לאו) – המתווה חל.

הבנק יפרסם את המידע באתר האינטרנט שלו וכן יבהיר ללקוח את אופן יישום הדחייה לפני קבלת הסכמת הלקוח וביצועה.

נסתכל, כדוגמה, על הלקוח הבא:

יתרת משכנתה של 800,000 ₪.

ריבית ממוצעת בשיעור של 4.5%.

יתרת תקופה לפירעון של 20 שנה.

נכון למועד פרסום המתווה, ההחזר החודשי של הלקוח עומד על כ-5000 ש"ח כאשר ההחזר החודשי מורכב מ- 4,000 ש"ח תשלום בגין הקרן ו- 1,000 ש"ח תשלום ריבית בגין יתרת הקרן (נציין כי הרכב החזר החודשי עשוי להשתנות, בהתאם לוותק ההלוואה, ללא שינוי של סך ההחזר החודשי).

עם יישום המתווה, הלקוח יוכל לקבל סיוע על-ידי דחיית שלושת התשלומים הקרובים, כלומר סך של 15,000 ש"ח.

התשלומים שנדחו, בסך של 15,000 ש"ח, יהיו ללא כל תוספת ריבית או עמלה וידחו לפי אחת משלוש החלופות הבאות (לבחירת הבנק):

חלופה 1 - הוספת החזרי התשלומים שנדחו בסוף תקופת המשכנתה:

לאחר סיום תקופת הדחייה, הלקוח ימשיך לשלם את המשכנתה כסדרה, כאשר בתום תקופת המשכנתה, יתווספו ללקוח שלושת התשלומים שנדחו.

חלופה 2 - פריסת התשלומים שנדחו לאורך יתרת תקופת המשכנתה:

סך התשלומים שנדחו ייפרס לאורך כל תקופת ההלוואה. כלומר, בסיום תקופת הדחייה ההחזרים החודשים של הלקוח ייעמדו על 5,063 ש"ח: כאשר 5,000 הינו בגין ההחזר החודשי הסדיר של המשכנתה ואליו יתווסף תשלום חודשי קבוע של 63 ש"ח[1] בעקבות פריסת התשלומים שנדחו על פני יתרת תקופה המשכנתה.

חלופה 3 - העמדת הלוואה בסכום הדחייה, ללא ריבית, לתקופה של 4 שנים, שמועד פירעונה יחל בחלוף, שנה מסיום תקופת הדחייה: הכוונה להלוואה ללא ריבית לתקופה מצטברת של 5 שנים, שמועמדת בסיום תקופת הדחייה. כאשר תשלומי הלקוח בגינה יחלו בחלוף שנה מסיום תקופת הדחייה, למשך 4 שנים.

לאחר סיום תקופת הדחיה, הלקוח יחזור לשלם את המשכנתה כסדרה (בהחזר חודשי של 5,000 ש"ח). בנוסף, לאחר 12 חודשים מסיום תקופת הדחייה, יתווסף ללקוח, גם החזר חודשי קבוע של 313 ש"ח[2] למשך 4 שנים, בגין התשלומים שנדחו. ייתכן ויתווספו לתשלומים אלו הפרשי מדד, להחלטת הבנק. בחלוף תקופה זו, הלקוח ימשיך לשלם את המשכנתה כסדרה וההחזר החודשי בגינה ימשיך לעמוד על 5,000 ש"ח.

 

[1] סכום התשלומים הנידחים הינו 5,000*3=15,000 ש"ח בחלוקה ל-240 חודשים (20 שנה, יתרת התקופה לפירעון המשכנתה).

[2] סכום התשלומים הנידחים הינו 5,000*3=15,000 ש"ח בחלוקה ל-48 חודשים (4 שנים, התקופה לפירעון ההלוואה).

הממונה על שיתוף נתוני אשראי הנחה את מקורות המידע לדווח על מתן הקלות באופן שתואם לרישומים במערכות הפנימיות שלהם, אשר ככלל לא אמורים לבטא אינדיקציה שלילית לגבי הלקוח בגין אותן הקלות.

אנו מעריכים שלא תהיה לאותן הקלות השפעה ישירה שלילית על דירוג האשראי, או לכל היותר תהיה השפעה מועטה.

חשוב להדגיש שהחלטה על מתן אשראי אינה מבוססת רק על נתונים שמקורם במערכת נתוני אשראי.

בשאלות פרטניות ניתן לפנות למוקד פניות הציבור של מערכת נתוני אשראי בטלפון 6194* או באתר האינטרנט שלנו creditdata.org.il.

לקבוצת הלקוחות במעגל השני, תינתן האפשרות לדחות את ההלוואות למשך 3 חודשים, כאשר התשלומים הנדחים יישאו ריבית שלא תעלה על שיעור הריבית בחוזה ההלוואה והתשלומים יתווספו בסוף תקופת ההלוואה. בהתייחס למשכנתאות, הפריסה תהיה על יתרת תקופת ההלוואה או הארכת תקופת ההלוואה – בהתאם לבחירת הלקוח ובכפוף למגבלות טכניות הנובעות ממערך המחשוב של הבנק, ובכפוף למגבלות פיקוחיות.

הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות.

חשוב להבין שדחיית התשלומים, בהתייחס ללקוחות במעגל השני, כרוכה בעלות ויש לבחון את השלכות הדחייה, טרם קבלת החלטה על הדחייה. בנוסף, על הלקוחות הדוחים את תשלומי המשכנתה לבחון היטב את השפעת השלכות הדחייה על הכיסוי הביטוחי הקיים (ביטוח חיים וביטוח נכס) במסגרת המשכנתה.

דחיית תשלומים נועדה לסייע להקלה בתזרים המזומנים של הלקוח. במידה שהלקוח יכול להמשיך לעמוד בהתחייבויותיו, המטרה שלשמה מתבצעת הדחיה מתייתרת. האמור נכון גם בנסיבות בהם הדחייה היא ללא ריבית ועמלה, שכן הלקוח עדיין נדרש לפרוע את אותם תשלומים שנדחו. כמו כן, לדחייה יכול שיהיו משמעויות נלוות, כגון הגדלת הסכום החודשי הכולל והארכת חיי ההלוואה במקרים מסוימים. על הלקוחות הדוחים את תשלומי המשכנתה לבחון היטב את השפעת השלכות הדחייה על הכיסוי הביטוחי הקיים (ביטוח חיים וביטוח נכס) במסגרת המשכנתה.

דחיית ההלוואה בהתאם למתווה היא אכן ללא גביית ריבית נוספת בגין דחיית התשלום. הריבית שכבר נצברה לפי לוח הסילוקין, תגבה. לעניין ההצמדה למדד, הדבר נתון לשיקול דעת הבנק.

דחיית תשלומי ההלוואה כוללת את דחיית תשלומי הקרן והריבית שצריכים היו להיות משולמים בתקופת הדחייה, בהתאם ללוח הסילוקין המקורי של הלקוח.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 14/04/2024